KeeleGuru koostöötingimused tõlkijale

1. Mõisted

1.1. Tõlkija – kirjalikku tõlget teostav juriidiline või eraisik;

1.2. Tellija – Keeleguru OÜ, kes pakub teenust veebilehel www.keeleguru.ee kaubamärgi KeeleGuru all;

1.3. Tõlge – sihtkeelde tõlgitud algtekst, mille tõlkija on loonud tellija tellimuse alusel;

1.4. Toimetamine – tõlketeksti algtekstile vastavuse kontrollimine. Toimetamise käigus kontrollitakse, et algteksti mõte on tõlgitud tekstis õigesti edasi antud, laused loogilised ja terminikasutus õige, asjakohane ning ühtne;

1.5. Keelekorrektuur – teksti ülelugemine eesmärgiga kontrollida selle keelelist õigsust ja arusaadavust;

1.6. Teksti maht – kirjalike tõlgete ja toimetamise mahtu arvutatakse algteksti tähemärkide arvu alusel. 1 lk = 1800 tühikutega tähemärki;

1.7. Pakkumine – tõlkijale saadetav pakkumine tõlke- või toimetamistöö teostamiseks. Pakkumine sisaldab tõlke valmimise tähtaega, teksti mahtu, konkreetse töö eest makstavat tasu ning tõlgitava teksti alg- ja sihtkeelt;

1.8. Pakkumise kinnitus – tõlkija poolt kinnitatud pakkumine, milles tõlkija nõustub tõlketöö teostama kokkulepitud tähtajaks ning -hinnaga;

1.9. Tellimus – tõlkija poolt kinnitatud pakkumine muutub automaatselt tellimuseks;

1.10. Tasu – töö eest tellija poolt tõlkijale makstav tasu, mis on ära toodud pakkumises. Tasu võib pakkumiste lõikes erineda. Tasu makstakse vastavalt varasemalt kirjalikult kokku lepitule kas arve või tellimuste arvestuse tabeli alusel eelmise kuu tööde eest jooksva kuu 15.-ks kuupäevaks. Arve või tellimuste arvestuse tabeli esitamise tähtaeg on 5. kuupäev.

2. Õigused ja kohustused

2.1. Tõlkija õigused ja kohustused:

2.1.1. Tõlkijal on õigus pakkumine kinnitada või sellest loobuda;

2.1.2. Tõlkijal on õigus nõuda tellijalt tellimuse kohta lisateavet juhul kui tellimus on vormistatud valesti või selles esineb ebatäpsusi;

2.1.3. Tõlkijal on õigus märgistada tõlgitavas tekstis arusaamatud tekstiosad kommentaariga ja/või jätta need tõlkimata;

2.1.4. Tõlkijal on kohustus märgistada tõlgitavas tekstis mitmetimõistetavad osad kommentaariga ja tuua välja erinevad tõlkimise võimalused;

2.1.5. Tõlkijal on õigus saada tasu kvaliteetselt ja tähtaegselt valminud tõlke eest;

2.1.6. Tõlkijal on kohustus täita tellijalt vastu võetud tellimus kvaliteetselt ja tähtaegselt;

2.1.7. Tõlkija vastutab enda loodud tõlgete seaduslikkuse ja kvaliteedi eest;

2.1.8. Tõlkijal on kohustus tellija soovi korral anda seitsme päeva jooksul pärast töö teostamist selgitusi tõlgitud teksti osas, täiendada tõlget või põhjendada tõlgitud teksti kvaliteeti;

2.1.9. Tõlkijal on õigus keelduda tellimuse täiendamisest, kui tellija nõuab tellimuses määratlemata töö tegemist või ebaoluliste paranduste tegemist, lisades detailse põhjenduse keeldumise põhjuste kohta;

2.1.10. Tõlkijal on kohustus loovutada tõlke varalised autoriõigused tellijale pärast tõlke vastuvõtmist tellija poolt;

2.1.11. Tõlkija kohustub enda tõlgitud tõlkeid mitte kasutama ega avaldama pärast tõlke varaliste autoriõiguste loovutamist tellijale.

2.2. Tellija õigused ja kohustused:

2.2.1. Tellijal on õigus saata tõlkijatele pakkumisi;

2.2.2. Tellija kohustub edastama tõlkijale tellimuse kohta käivat lisateavet juhul, kui tõlgitava teksti osas tekib täpsustavaid küsimusi;

2.2.3. Tellijal on õigus saata tõlge tõlkijale parandamiseks, kui see ei vasta tellimuses esitatud tingimustele või selles esineb teisi olulisi puudusi, lisades pretensiooni põhjuse ja kirjelduse, millises osas ning mis mahus on vaja tõlget parandada;

2.2.4. Tellijal on õigus katkestada tellimus juhul, kui see pole täidetud kokkulepitud tähtajaks;

2.2.5. Tellija saab tõlkijalt tasuta tõlke varalised autoriõigused pärast tõlke vastuvõtmist;

2.2.6. Tellijal on õigus tellitud tõlkeid kasutada mistahes seaduslikul viisil.

3. Vastutus

3.1. Kui tõlkija ei täida tellimust tähtaegselt selles tellijaga eelnevalt kokku leppimata, on tellijal õigus tellimus katkestada;

3.2. Ebakvaliteetse tõlke puhul on tellijal õigus vähendada tasu kuni 50% sõltuvalt tõlke kvaliteedist; 3.3. Kui tellija ei tasu tõlkija poolt õigeaegselt esitatud arvet tähtajaks, siis on tõlkijal õigus nõuda viivist 0,01% päevas.

4. Koostöötingimuste muutmine

4.1. Tellijal on õigus koostöötingimusi muuta, teavitades sellest teist poolt kirjalikult.

5. Lõppsätted

5.1. Koostööst tulenevad vaidlused ja lahkarvamused püütakse lahendada poolte heas usus peetavate läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud alustel ja korras.

Koostöötingimused on viimati uuendatud 2016. aasta novembris.